سامانه پشتیبان گیری هوشمند سالانه خیالی آسوده با سامانه پشتیبان گیری هوشمند

  بخش ها

  عملیات

سرویس پشتیبان گیری هوشمند - سالانه (1GBفضا)
8,790,000ریال سالانه
برای خرید این محصول از دامنه فرضی .ITاستفاده کنید
این دامنه به صورت فرضی فقط به جهت شناسایی شما هست
MR-AHMADI.IT
  • مثال
سرویس پشتیبان گیری هوشمند - سالانه (2GBفضا)
13,750,000ریال سالانه
برای خرید این محصول از دامنه فرضی IT. استفاده کنید
این دامنه به صورت فرضی فقط به جهت شناسایی شما هست
MR-AHMADI.IT
  • مثال
سرویس پشتیبان گیری هوشمند - سالانه (3GBفضا)
20,790,000ریال سالانه
برای خرید این محصول از دامنه فرضی .ITاستفاده کنید
این دامنه به صورت فرضی فقط به جهت شناسایی شما هست
MR-AHMADI.IT
  • مثال
سرویس پشتیبان گیری هوشمند - سالانه (10GBفضا)سازمانی
61,500,000ریال سالانه
برای خرید این محصول از دامنه فرضی IT. استفاده کنید
این دامنه به صورت فرضی فقط به جهت شناسایی شما هست
MR-AHMADI.IT
  • مثال